Law and Regulations

S.N. Title
1 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८
2 आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
3 बजेट तथा कार्यक्रम कार्यन्यन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७ (प्रथम संशोधन सहित)
4 कर तथा गैरकर राजस्व संकलन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७८
5 बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७८/७९
6 विनियोजन विधेयक २०७८/७९
7 आर्थिक विधेयक २०७८/७९
8 बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि,२०७७
9 विनियोजन ऐन, २०७७
10 बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७७/७८
11 व्यय अनुमानको विवरण, आर्थिक वर्ष २०७७/७८
12 विनियोजन ऐन, २०७७
13 आर्थिक ऐन, २०७७
14 आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को बजेट वक्तव्य
15 विनियोजन विधेयक, २०७७/७८ बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता
16 विनियोजन विधेयक २०७६
17 बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोवस्त सम्वन्धी निर्देशिका,२०७५
18 खर्चको मापदण्ड, २०७५
19 कर तथा गैरकर राजस्व संकलन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५