Progress report 2078/79

S.N. Title
1 स्वत: प्रकाशन कार्तिक-पुष २०७८/७९
2 कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना
3 स्वत: प्रकाशन
4 श्वेतपत्र २०७८
5 व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब) २०७८/७९
6 स्वतः प्रकाशन २०७७ फागुन देखि २०७८ वैशाखसम्म
7 आ.व. २०७७।७८ को बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
8 स्वतः प्रकाशन २०७७ मंसिर देखि माघसम्म
9 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक विकास विकास समीक्षा
10 स्वतः प्रकाशन २०७७ भाद्र देखि कार्तिक सम्म
11 मन्त्रालयगत प्रगति २०७७
12 आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४