आवधिक विवरण/पुस्तकहरू

क्र.म. विवरण डाउनलोड
1 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण आर्थिक वर्ष २०७८/७९
2 अर्थवार्षिक बजेट समिक्षा (आर्थिक वर्ष २०७८/७९)
3 वार्षिक बजेट समिक्षा (आर्थिक वर्ष २०७७/७८)
4 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण आर्थिक वर्ष २०७७/७८
5 अर्थवार्षिक बजेट समिक्षा (आर्थिक वर्ष २०७७/७८)
6 वार्षिक बजेट समिक्षा आर्थिक वर्ष २०७६/७७
7 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण आर्थिक वर्ष २०७६/७७
8 अर्थवार्षिक बजेट समिक्षा (आर्थिक वर्ष २०७६/७७)