Downloads

S.N. Title
1 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (राजस्व बाँडफाँट समेत) आर्थिक वर्ष २०७७/७८
2 गण्डकी प्रदेशको नक्शा (स्थानीय तह समेत)
3 आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को बजेट वक्तव्य
4 आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को व्यय अनुमानको विवरण
5 आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य
6 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (राजस्व बाँडफाँट समेत) आर्थिक वर्ष २०७६/७७
7 आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्य
8 बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५
9 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन
10 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम
11 स्थानीयतहले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गर्ने राजस्व बाँडफाँटको विवरण
12 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को व्यय अनुमानको विवरण
13 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण स्थानीय तह आर्थिक वर्ष २०७५/७६
14 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य (Word)
15 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य (PDF)
16 आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को वार्षिक कार्यक्रम
17 आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को रातो किताब
18 अार्थिक बर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्य