News and Notices


माननीय मन्त्रीज्यूबाट २०७७ साल आषाढ १ गते आ.व. २०७७/७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक आयव्यय अनुमान गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तुत

Submit By : बजेट योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा

माननीय मन्त्रीज्यूबाट २०७७ साल आषाढ १ गते आ.व. २०७७/७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक आयव्यय अनुमान गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तुत