आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विनियोजन र खर्च विवरण (रु. हजारमा)
क्र.स. विवरण विनियोजन खर्च खर्च (%)
१. चालु १३०८२०६७ ७६३१३०१ ५८.३३
२. पुँजिगत १६७३४६३३ १४४६३०९४ ८६.४३
३. वित्तिय व्यवस्था २४०००० ०.००
जम्मा: ३००५६७०० २२०९४३९५ ७३.५१
अध्यावधिक मिति: २०७९-०३-३० ( 2022-07-14 )
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को स्रोत परिचालन विवरण (रु. हजारमा)
क्र.स. स्रोत लक्ष्य प्राप्ती प्रगती(%)
१. आन्तरिक राजस्व ५६००००० ३८०८५१८ ६८.०१
२. समानीकरण अनुदान ७४२२८०० ७४२२८०० १००.००
३. सशर्त अनुदान ४१८४३०० ५०२९०८० १२०.१९
४. विशेष अनुदान ५४९००० ५४९००० १००.००
५. समपूरक अनुदान ८७३६०० ८७३६०० १००.००
६. भ्याट ५७२०२५० ५६६७१८१ ९९.०७
७. अन्तःशुल्क १९०६७५० १८३५४२४ ९६.२६
८. रोयल्टी ३००००० २५१८८५ ८३.९६
९. ऋण २०००००० ०.००
१०. नगद मौज्दात २१००००० २२०१५४० १०४.८४
११. सवारी साधन कर बाँडफाँट (-) -६००००० -५९२८६७ ९८.८१
जम्मा: ३००५६७०० २७०४६१६१ ८९.९८
अध्यावधिक मिति: २०७९-०४-०१ (2022-07-16)

हाम्रो बारेमा

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम २०७४ मार्ग महिनामा सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात २०७४ साल माघ २८ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । २०७४ फागुन ४ गते प्रदेश नं. ४ को प्रदेश सरकार गठन हुँदा तत्कालिन मुख्य मन्त्री श्री पृथ्वी सुब्वा गुरुङले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी समेत लिनु भएको थियो । मिति २०७४ चैत १२ गते भएको मन्त्रिपरिषद्को विस्तारवाट माननीय श्री किरण गुरुङले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पहिलो विभागीय मन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गर्नु भएको थियो। मिति २०७८ जेठ ५ बाट प्रदेश सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भई "आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय" को नाम परिवर्तन गरी "अर्थ मन्त्रालय" राखिएको हो। हाल अर्थ मन्त्रीको रुपमा मिति २०७८ श्रावण ८ गतेबाट माननीय रामजी प्रसाद बराल (जीवन) रहनुभएको छ। प्रदेशको समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वन र नियमन गर्ने कार्य अर्थ मन्त्रालयमा रहेको छ । प्रदेशस्तरीय विकास नीति, प्राथमिकता, आवधिक तथा क्षेत्रगत योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन लगायतका आर्थिक एवं योजना क्षेत्रका नीति तथा कानुनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन सम्बन्धी कार्यको लागि यो मन्त्रालय स्थापना भएको हो । यस मन्त्रालयको विस्तृत कार्यजिम्मेवारी डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

Bashanta Raj Tiwari

प्रवक्ता

बसन्त राज तिवारी

उपसचिव

: 061-467696

: mof@gandaki.gov.np

Keshav Subedi

सूचना अधिकारी

केशव सुवेदी

शाखा अधिकृत

: 061-467698

: 9856039441

: mof@gandaki.gov.np