ऐन कानूनहरू

क्र.म. विवरण डाउनलोड
1 खर्चको मापदण्ड, २०७५
2 विनियोजन ऐन, २०७९
3 आर्थिक ऐन, २०७९
4 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८
5 बजेट तथा कार्यक्रम कार्यन्यन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७ (प्रथम संशोधन सहित)
6 विनियोजन ऐन, २०७८
7 आर्थिक ऐन, २०७८
8 विनियोजन ऐन, २०७७
9 आर्थिक ऐन, २०७७
10 आर्थिक ऐन, २०७६
11 विनियोजन ऐन २०७६
12 विनियोजन ऐन २०७५