अपडेटहरू:
गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ बमोजिम तहवृद्धि गर्ने सम्बन्धी सूचना । >> गण्डकी प्रदेश सभामा मिति २०८१-०३-०१ मा पेश भएको आ.व. २०८०/८१ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण >> आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्य २०८१-०३-०१ >> गण्डकी प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण, २०८१ प्रकाशित मिति २०८१।०३।०१ >> विशेष र समपूरक अनुदान अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धमा । >> बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७ (चौथो संशोधन-२०८० सहित) स्विकृत >> आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन >> गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ बमोजिम तहवृद्धि गर्ने सम्बन्धी सूचना । >> मन्त्रालय स्थानान्तरण भएको सूचना । >> आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन । >> गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८० >> गण्डकी प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८० >> बजेट वक्तव्य (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) >> आ.व. २०८०-८१ को व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताव) >> वार्षिक विकास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ >> प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) >> नयाँ वर्ष २०८० का अवसरमा मा. आर्थिक मामिला मन्त्रीको शुभकामना सन्देश >> राजस्व परामर्श समितिको सूचना प्रकाशित मिति २०७९।१२।१६ >> घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क लगायतका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट जारी प्रेस विज्ञप्ती। >> बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन (आर्थिक वर्ष २०७९/८०) >> सवारी साधनको जाँचपास सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश, अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ती >> अनुदानमा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको अन्तिम किस्ता निकासा >> आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशनः गण्डकी प्रदेश, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का वित्तीय विवरणहरूलाई समेटेर आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशन गरेको छ। >> आयोजना तथा कार्यक्रम पेश गर्ने >>
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन र खर्च विवरण (रु. हजारमा)
क्र.स. विवरण विनियोजन खर्च खर्च (%)
१. चालु १२७३६७३८ ७६३६१२८ ५९.९५
२. पुँजिगत २०१९०४६२ १४६८२१५३ ७२.७२
३. वित्तिय व्यवस्था ५००००० ०.००
जम्मा: ३३४२७२०० २२३१८२८१ ६६.७७
अध्यावधिक मिति: २०८१।०३।२५प्रारम्भिक ( 2024-07-09 )
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्रोत परिचालन विवरण (रु. हजारमा)
क्र.स. स्रोत लक्ष्य प्राप्ती प्रगती(%)
१. आन्तरिक श्रोत ५१६९१८४ ३३०१५०४ ३३.१३
२. नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण १४१०४००० ९६३८३१९ २५.१५
३. नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व ९०५३२०० ७६७६३५४ २४.०५
४. नगद मौज्दात ३०००००० २३३५३०२ ७७.८४
५. आन्तरिक ऋण १७००००० ०.००
६. नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ४००८१६ ३४४११५ ०.००
७. अन्य बाँडफाँट हुने राजश्व संकलन ०.००
जम्मा: ३३४२७२०० २३२९५५९४ ६९.६९
अध्यावधिक मिति: २०८१।०३।२४ (2024-07-8)

हाम्रो बारेमा

बि.सं. २०७४ मंसिर महिनामा सम्पन्न प्रदेश सभाको पहिलो निर्वाचन पश्चात २०७४ साल माघ २८ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको रुपमा यस मन्त्रालय स्थापना भएको हो । 

क) मन्त्रालयको लक्ष्य र उद्देश्य

गण्डकी प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको दुरदृष्ट्रि, ध्येय, दीर्घकालीन लक्ष्य र उद्देश्य देहाय बमोजिम रहेको छ ।

क) दृष्टिकोण: प्रदेशको सवल र समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माण ।

ख) लक्ष्य : आन्तरिक राजस्व परिचालनबाटै सार्वजनिक खर्चको परिपूर्ति गरी वित्तीय संघीयतालाई मजबुत बनाउने।

ग)   उद्देश्य : उपलब्ध स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण विनियोजन र कुशल परिचालनबाट न्यायोचित वितरण सहितको आर्थिक बृद्धि गर्नु ।

प्रदेशको समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वन र नियमन गर्ने कार्य यस  मन्त्रालयमा रहेको छ । आर्थिक तथा वित्तीय नीति तथा कानुनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन लगायत वार्षिक विकास कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, आर्थिक एवं उल्लिखित नयाँ कार्यक्षेत्र सम्बन्धी कार्य सम्पादन यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको छ ।

डा. टकराज गुरुङ

माननीय आर्थिक मामिला मन्त्री

पुरुषोत्तम शर्मा

प्रदेश सचिब

प्रवक्ता

राजेन्द्र बन्धु अर्याल

: 061-467930

: 9856053882

: raryal885@gmail.com

सूचना अधिकारी

कल्पना देवी सापकोटा

: ०६१-४५७६९७

: ९८५६०८३६८३

: mof@gandaki.gov.np