ऐन नियमहरू

क्र.म. विवरण डाउनलोड
1 स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माणमा लागत साझेदारी सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१
2 बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७ (पाँचौ संशोधन सहित २०८१-०१-२२ )
3 बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७ (चौथो संशोधन-२०८० सहित)
4 गण्डकी प्रदेश आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका,२०८०
5 गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८०
6 गण्डकी प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८०
7 बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०
8 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७९
9 पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
10 प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५
11 विनियोजन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९
12 बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७ (तेस्रो संशोधन सहित)
13 खर्चको मापदण्ड, २०७९
14 खर्चको मापदण्ड, २०७५
15 विनियोजन ऐन, २०७९
16 आर्थिक ऐन, २०७९
17 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८
18 बजेट तथा कार्यक्रम कार्यन्यन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७ (प्रथम संशोधन सहित)
19 विनियोजन ऐन, २०७८
20 आर्थिक ऐन, २०७८
21 विनियोजन ऐन, २०७७
22 आर्थिक ऐन, २०७७
23 आर्थिक ऐन, २०७६
24 विनियोजन ऐन २०७६
25 विनियोजन ऐन २०७५
26 आर्थिक ऐन, २०७५