बजेट तथा कार्यक्रम

क्र.म. विवरण डाउनलोड
1 वार्षिक विकास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८०/८१
2 प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण (आर्थिक वर्ष २०८०/८१)
3 आ.व. २०८०-८१ को व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताव)
4 बजेट वक्तव्य (आर्थिक वर्ष २०८०/८१)
5 विनियोजन विधेयक - २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकता
6 विनियोजन विधेयक - २०७९ सिद्धान्त र प्राथमिकता
7 वार्षिक विकास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७९/८०
8 व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब) २०७९/८०
9 प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण (आर्थिक वर्ष २०७९/८०)
10 व्यय अनुमान (रातो किताब) आर्थिक वर्ष २०७८/७९
11 बजेट वक्तव्य (आर्थिक वर्ष २०७९/८०)
12 प्रदेश सञ्चित कोषबाट व्ययभार हनुे रकम विनियोजन गर्न बनेको विधेयक २०७९
13 वार्षिक विकास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७८/७९
14 बजेट वक्तव्य आर्थिक वर्ष २०७८/७९
15 विनियोजन विधेयकका २०७८ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
16 वार्षिक विकास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७७/७८
17 व्यय अनुमान (रातो किताब) आर्थिक वर्ष २०७७/७८
18 बजेट वक्तव्य आर्थिक वर्ष २०७७/७८
19 विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
20 वार्षिक विकास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/७७
21 व्यय अनुमान (रातो किताब) आर्थिक वर्ष २०७६/७७
22 बजेट वक्तव्य आर्थिक वर्ष २०७६/७७
23 वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७५/७६