बजेट तथा कार्यक्रम

क्र.म. विवरण डाउनलोड
1 वार्षिक विकास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८१/८२
2 आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्य २०८१-०३-०१
3 आर्थिक २०८१-८२ को व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब)
4 वार्षिक विकास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८०/८१
5 प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण (आर्थिक वर्ष २०८०/८१)
6 आ.व. २०८०-८१ को व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताव)
7 बजेट वक्तव्य (आर्थिक वर्ष २०८०/८१)
8 विनियोजन विधेयक - २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकता
9 विनियोजन विधेयक - २०७९ सिद्धान्त र प्राथमिकता
10 वार्षिक विकास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७९/८०
11 व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब) २०७९/८०
12 प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण (आर्थिक वर्ष २०७९/८०)
13 व्यय अनुमान (रातो किताब) आर्थिक वर्ष २०७८/७९
14 बजेट वक्तव्य (आर्थिक वर्ष २०७९/८०)
15 प्रदेश सञ्चित कोषबाट व्ययभार हनुे रकम विनियोजन गर्न बनेको विधेयक २०७९
16 वार्षिक विकास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७८/७९
17 बजेट वक्तव्य आर्थिक वर्ष २०७८/७९
18 विनियोजन विधेयकका २०७८ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
19 वार्षिक विकास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७७/७८
20 व्यय अनुमान (रातो किताब) आर्थिक वर्ष २०७७/७८
21 बजेट वक्तव्य आर्थिक वर्ष २०७७/७८
22 विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
23 वार्षिक विकास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/७७
24 व्यय अनुमान (रातो किताब) आर्थिक वर्ष २०७६/७७
25 बजेट वक्तव्य आर्थिक वर्ष २०७६/७७
26 वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७५/७६