अन्य प्रकाशनहरू

क्र.म. विवरण डाउनलोड
1 बजेट कार्यान्वयन एवं खर्च प्रवृत्ति सम्बन्धी अध्ययन २०७९ (२०७४ देखि २०७९ सम्म)
2 गण्डकी प्रदेशको आर्थिक - सामाजिक विश्लेषण