Publications

S.N. Title
1 स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माणमा लागत साझेदारी सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१
2 गण्डकी प्रदेश सभामा मिति २०८१-०३-०१ मा पेश भएको आ.व. २०८०/८१ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण
3 वार्षिक विकास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८१/८२
4 आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्य २०८१-०३-०१
5 आर्थिक २०८१-८२ को व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब)
6 गण्डकी प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ प्रकाशित मिति २०८१।०३।०१
7 बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७ (पाँचौ संशोधन सहित २०८१-०१-२२ )
8 स्वतः प्रकाशन, २०८१-०१-०७ (२०८० माघ देखि चैत्र) Proactive Disclosure, 2081 (Magh to Chaitra)
9 बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७ (चौथो संशोधन-२०८० सहित)
10 गण्डकी प्रदेश आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका,२०८०
11 आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
12 स्वतः प्रकाशन, २०८० (कार्त्तिक देखि पुष) Proactive Disclosure, 2080 (Kartik to Poush)
13 स्वतः प्रकाशन २०८० (साउन देखि असोज) Proactive Disclosure, 2080 (Shrawan to Ashwin)
14 आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको बार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
15 स्वतः प्रकाशन २०७९/८०(वैशाख देखी असार)
16 गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८०
17 गण्डकी प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८०
18 वार्षिक विकास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८०/८१
19 प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण (आर्थिक वर्ष २०८०/८१)
20 आ.व. २०८०-८१ को व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताव)
21 बजेट वक्तव्य (आर्थिक वर्ष २०८०/८१)
22 प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८०
23 विनियोजन विधेयक - २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकता
24 विनियोजन विधेयक - २०७९ सिद्धान्त र प्राथमिकता
25 स्वतः प्रकाशन २०७९ ( माघ देखी चैत्र )
26 बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०
27 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७९
28 आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
29 पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
30 प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५
31 स्वतः प्रकाशन २०७९ (कात्तिक देखी पुष )
32 विनियोजन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९
33 बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७ (तेस्रो संशोधन सहित)
34 आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रमको वार्षिक मुल्याङ्कन प्रतिवेदन
35 स्वतः प्रकाशन २०७९ (श्रावणदेखि असोज)
36 स्वत: प्रकाशन आ.व. २०७९/८० (श्रावण-असोज)
37 खर्चको मापदण्ड, २०७९
38 स्वत: प्रकाशन आ.व. २०७९/८० (चैत्र-असार)
39 बजेट कार्यान्वयन एवं खर्च प्रवृत्ति सम्बन्धी अध्ययन २०७९ (२०७४ देखि २०७९ सम्म)
40 खर्चको मापदण्ड, २०७५
41 विनियोजन ऐन, २०७९
42 आर्थिक ऐन, २०७९
43 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८
44 बजेट तथा कार्यक्रम कार्यन्यन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७ (प्रथम संशोधन सहित)
45 विनियोजन ऐन, २०७८
46 आर्थिक ऐन, २०७८
47 विनियोजन ऐन, २०७७
48 आर्थिक ऐन, २०७७
49 आर्थिक ऐन, २०७६
50 विनियोजन ऐन २०७६
51 विनियोजन ऐन २०७५
52 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण आर्थिक वर्ष २०७८/७९
53 अर्थवार्षिक बजेट समिक्षा (आर्थिक वर्ष २०७८/७९)
54 वार्षिक बजेट समिक्षा (आर्थिक वर्ष २०७७/७८)
55 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण आर्थिक वर्ष २०७७/७८
56 अर्थवार्षिक बजेट समिक्षा (आर्थिक वर्ष २०७७/७८)
57 वार्षिक बजेट समिक्षा आर्थिक वर्ष २०७६/७७
58 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण आर्थिक वर्ष २०७६/७७
59 अर्थवार्षिक बजेट समिक्षा (आर्थिक वर्ष २०७६/७७)
60 वार्षिक विकास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७९/८०
61 व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब) २०७९/८०
62 प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण (आर्थिक वर्ष २०७९/८०)
63 व्यय अनुमान (रातो किताब) आर्थिक वर्ष २०७८/७९
64 बजेट वक्तव्य (आर्थिक वर्ष २०७९/८०)
65 प्रदेश सञ्चित कोषबाट व्ययभार हनुे रकम विनियोजन गर्न बनेको विधेयक २०७९
66 वार्षिक विकास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७८/७९
67 बजेट वक्तव्य आर्थिक वर्ष २०७८/७९
68 विनियोजन विधेयकका २०७८ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
69 वार्षिक विकास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७७/७८
70 व्यय अनुमान (रातो किताब) आर्थिक वर्ष २०७७/७८
71 बजेट वक्तव्य आर्थिक वर्ष २०७७/७८
72 विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
73 वार्षिक विकास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/७७
74 व्यय अनुमान (रातो किताब) आर्थिक वर्ष २०७६/७७
75 बजेट वक्तव्य आर्थिक वर्ष २०७६/७७
76 वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७५/७६
77 गण्डकी प्रदेशको आर्थिक - सामाजिक विश्लेषण
78 आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९
79 आर्थिक ऐन, २०७५