आवधिक विवरण/पुस्तकहरू

क्र.म. विवरण डाउनलोड
1 आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
2 आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रमको वार्षिक मुल्याङ्कन प्रतिवेदन
3 स्वत: प्रकाशन आ.व. २०७९/८० (श्रावण-असोज)
4 स्वत: प्रकाशन आ.व. २०७९/८० (चैत्र-असार)
5 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण आर्थिक वर्ष २०७८/७९
6 अर्थवार्षिक बजेट समिक्षा (आर्थिक वर्ष २०७८/७९)
7 वार्षिक बजेट समिक्षा (आर्थिक वर्ष २०७७/७८)
8 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण आर्थिक वर्ष २०७७/७८
9 अर्थवार्षिक बजेट समिक्षा (आर्थिक वर्ष २०७७/७८)
10 वार्षिक बजेट समिक्षा आर्थिक वर्ष २०७६/७७
11 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण आर्थिक वर्ष २०७६/७७
12 अर्थवार्षिक बजेट समिक्षा (आर्थिक वर्ष २०७६/७७)