आवधिक विवरण/पुस्तकहरू

क्र.म. विवरण डाउनलोड
1 गण्डकी प्रदेश सभामा मिति २०८१-०३-०१ मा पेश भएको आ.व. २०८०/८१ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण
2 आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
3 आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको बार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
4 आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
5 आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रमको वार्षिक मुल्याङ्कन प्रतिवेदन
6 स्वत: प्रकाशन आ.व. २०७९/८० (श्रावण-असोज)
7 स्वत: प्रकाशन आ.व. २०७९/८० (चैत्र-असार)
8 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण आर्थिक वर्ष २०७८/७९
9 अर्थवार्षिक बजेट समिक्षा (आर्थिक वर्ष २०७८/७९)
10 वार्षिक बजेट समिक्षा (आर्थिक वर्ष २०७७/७८)
11 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण आर्थिक वर्ष २०७७/७८
12 अर्थवार्षिक बजेट समिक्षा (आर्थिक वर्ष २०७७/७८)
13 वार्षिक बजेट समिक्षा आर्थिक वर्ष २०७६/७७
14 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण आर्थिक वर्ष २०७६/७७
15 अर्थवार्षिक बजेट समिक्षा (आर्थिक वर्ष २०७६/७७)