बजेट तथा कार्यक्रमहरू

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विवरण (रु. हजारमा)
क्र.स. विवरण विनियोजन खर्च खर्च (%)
१. चालु १२७३६७३८ १८०६१७९ १४.१८
२. पुँजिगत २०१९०४६२ १८८०२६९ ९.३१
३. वित्तिय व्यवस्था ५००००० ०.००
जम्मा: ३३४२७२०० ३६८६४४८ ११
अध्यावधिक मिति: २०८०।०८।०१ ( 2023-11-17 )