बजेट तथा कार्यक्रमहरू

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विवरण (रु. हजारमा)
क्र.स. विवरण विनियोजन खर्च खर्च (%)
१. चालु १२७३६७३८ ७६३६१२८ ५९.९५
२. पुँजिगत २०१९०४६२ १४६८२१५३ ७२.७२
३. वित्तिय व्यवस्था ५००००० ०.००
जम्मा: ३३४२७२०० २२३१८२८१ ६६
अध्यावधिक मिति: २०८१।०३।२५प्रारम्भिक ( 2024-07-09 )