बजेट तथा कार्यक्रमहरू

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक विवरण (रु. हजारमा)
क्र.स. विवरण विनियोजन खर्च खर्च (%)
१. चालु १३२६८८५४ २१०४५२३ १५.८६
२. पुँजिगत २२१४०१४६ १७६९३०६ ७.९९
३. वित्तिय व्यवस्था ५००००० ०.००
जम्मा: ३५९०९००० ३८७३८२९ १०
अध्यावधिक मिति: २०७९-०८-१६ ( 2022-12-02 )