बजेट तथा कार्यक्रमहरू

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक विवरण (रु. हजारमा)
क्र.स. विवरण विनियोजन खर्च खर्च (%)
१. चालु १३२६८८५४ ४०८७११८ ३०.८०
२. पुँजिगत २२१४०१४६ ४९४०७१८ २२.३२
३. वित्तिय व्यवस्था ५००००० ०.००
जम्मा: ३५९०९००० ९०२७८३६ २५
अध्यावधिक मिति: २०७९-१२-०२ ( 2023-03-16 )