स्रोत परिचालन

आर्थिक वर्ष : स्रोत परिचालन को अवस्था (रु. हजारमा)
क्र.स. स्रोत वार्षिक लक्ष्य प्राप्ती प्रगती(%)
१. आन्तरिक श्रोत ५१६९१८४ ३३०१५०४ ३३.१३
२. नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण १४१०४००० ९६३८३१९ २५.१५
३. नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व ९०५३२०० ७६७६३५४ २४.०५
४. नगद मौज्दात ३०००००० २३३५३०२ ७७.८४
५. आन्तरिक ऋण १७००००० ०.००
६. नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ४००८१६ ३४४११५ ०.००
७. अन्य बाँडफाँट हुने राजश्व संकलन ०.००
जम्मा: ३३४२७२०० २३२९५५९४ ६९.६९
अध्यावधिक मिति: २०८१।०३।२४ (2024-07-8)