स्रोत परिचालन

आर्थिक वर्ष : स्रोत परिचालन को अवस्था (रु. हजारमा)
क्र.स. स्रोत वार्षिक लक्ष्य प्राप्ती प्रगती(%)
१. आन्तरिक श्रोत ५१६९१८४ ३०३४५७ ५.८७
२. संघ सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण १४१०४००० १९०५६२५ १३.५१
३. संघ सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व ९०५३२०० ४१४१४ ०.४६
४. नगद मौज्दात ३०००००० २२२०८८७ ७४.०३
५. आन्तरिक ऋण १७००००० ०.००
जम्मा: ३३०२६३८४ ४४७१३८३ १३.५४
अध्यावधिक मिति: २०८०।०६।०१ (2023-09-18)