स्रोत परिचालन

आर्थिक वर्ष : स्रोत परिचालन को अवस्था (रु. हजारमा)
क्र.स. स्रोत वार्षिक लक्ष्य प्राप्ती प्रगती(%)
१. आन्तरिक राजस्व ५८११६०० १०४२४१३ १७.९४
२. समानीकरण अनुदान ७९२७९०० १९८१९७५ २५.००
३. सशर्त अनुदान ६९१८३०० २०९६९८२ ३०.३१
४. विशेष अनुदान ८६०००० ०.००
५. समपूरक अनुदान ८३७००० ०.००
६. भ्याट ७३९१३६० १२४०५४९ १६.७८
७. अन्तःशुल्क १८४७८४० ४८८३२४ २६.४३
८. रोयल्टी ३२५००० ०.००
९. ऋण २०००००० ०.००
१०. नगद मौज्दात २७१०००० ०.००
११. सवारी साधन कर बाँडफाँट (-) -७२०००० १५९५६० २२.१६
जम्मा: ३५९०९००० ७००९८०३ १९.५२
अध्यावधिक मिति: २०७९-०७-३० (2022-11-16)