Publications

S.N. Title
1 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८
2 आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
3 राजस्व परामर्श समितिको सूचना
4 बजेट तथा कार्यक्रम कार्यन्यन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७ (प्रथम संशोधन सहित)
5 समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानका लागि आयोजना प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी सूचना
6 कर तथा गैरकर राजस्व संकलन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७८
7 स्वत: प्रकाशन कार्तिक-पुष २०७८/७९
8 कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना
9 बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७८/७९
10 स्वत: प्रकाशन
11 वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७८/७९
12 विनियोजन विधेयक २०७८/७९
13 आर्थिक विधेयक २०७८/७९
14 श्वेतपत्र २०७८
15 व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब) २०७८/७९
16 बजेट वक्तव्य २०७८/७९
17 विनियोजन विधेयक २०७८/७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
18 स्वतः प्रकाशन २०७७ फागुन देखि २०७८ वैशाखसम्म
19 आ.व. २०७७।७८ को बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
20 स्वतः प्रकाशन २०७७ मंसिर देखि माघसम्म
21 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक विकास विकास समीक्षा
22 स्वतः प्रकाशन २०७७ भाद्र देखि कार्तिक सम्म
23 बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि,२०७७
24 स्वतः प्रकाशन
25 विनियोजन ऐन, २०७७
26 बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७७/७८
27 व्यय अनुमानको विवरण, आर्थिक वर्ष २०७७/७८
28 विनियोजन ऐन, २०७७
29 आर्थिक ऐन, २०७७
30 वार्षिक विकास कार्यक्रम (आर्थिक वर्ष २०७७/७८)
31 मन्त्रालयगत प्रगति २०७७
32 आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को बजेट वक्तव्य
33 विनियोजन विधेयक, २०७७/७८ बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता
34 विनियोजन विधेयक २०७६
35 प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७६
36 विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकता
37 बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोवस्त सम्वन्धी निर्देशिका,२०७५
38 खर्चको मापदण्ड, २०७५
39 कर तथा गैरकर राजस्व संकलन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५
40 गण्डकी प्रदेशको स्रोत नक्साङ्कन, २०७५
41 गण्डकी प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक एवं पूर्वाधार विकासको अवस्था
42 मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०७५/७६-२०७७/७८)
43 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम
44 आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण
45 आर्थिक विधेयक
46 प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र प्रदेशको राजस्व बाडँफाटँ तथा अनुदान हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
47 विनियोजन विधेयक (आ.व. २०७५/७६) २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
48 आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नीति तथा कार्यक्रम
49 आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४
50 आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
51 संचित कोष संचालन कार्यविधि, २०७४
52 विनियोजन विधेयक, २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता