Programs

S.N. Title
1 राजस्व परामर्श समितिको सूचना
2 समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानका लागि आयोजना प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी सूचना
3 वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७८/७९
4 बजेट वक्तव्य २०७८/७९
5 विनियोजन विधेयक २०७८/७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
6 स्वतः प्रकाशन
7 वार्षिक विकास कार्यक्रम (आर्थिक वर्ष २०७७/७८)
8 विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकता
9 गण्डकी प्रदेशको स्रोत नक्साङ्कन, २०७५
10 गण्डकी प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक एवं पूर्वाधार विकासको अवस्था
11 मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०७५/७६-२०७७/७८)